PRIVATLIVSPOLITIK

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler, gemmer og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, tilmelding til vores nyhedsbrev og øvrig brug af services på websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller udfyldning af kontaktformular.

Sikkerhed Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål Oplysningerne anvendes til at optimere vores services og indhold på websitet og f.eks. til at fremsende et nyhedsbrev, såfremt du abonnerer på dette.

Periode for opbevaring Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger Data om din brug af websitet, hvad du evt klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes alene til optimering af indhold på vores website.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske på tlf: +45 70 231 233 eller på email mail@kaika.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte kontaktmuligheder.

Udgiver Websitet ejes og publiceres af KAIKA MUSIC, Egsagervej 14, DK-8230 Åbyhøj

PRIVACY POLICY

Personal information is all kinds of information that to one extent or another can be attributed to you. When you use our website, we collect, store and process a range of information. This happens e.g. by general access to content, registration to our newsletter and other use of services on the website.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographic location, and which pages you click on (interests). To the extent that you give explicit consent to this and enter the information yourself, the following are also processed: Name, telephone number, e-mail, address and payment information. This will typically be in connection with creating a login or filling out a contact form.

Security

We process your personal data securely and confidentially in accordance with applicable legislation, including the Personal Data Regulation and the Data Protection Act. Your information will only be used for the purpose for which it was collected and will be deleted when this purpose has been fulfilled or is no longer relevant. We have taken technical and organizational measures against your information being accidentally or illegally deleted, published, lost, degraded or coming to the knowledge of unauthorized persons, misused or otherwise processed in violation of the law.

Purpose

The information is used to optimize our services and the content on the website and e.g. to send a newsletter if you subscribe to this.

Period of storage

The information is kept for the period of time permitted by law and we delete it when it is no longer necessary. The period depends on the nature of the information and the background for storage. It is therefore not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

Disclosure of information

Data about your use of the website, what you click on, geographic location, gender and age segment, etc. disclosed to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are involved in the section on “Cookies” above. The information is used solely for the optimization of content on our website.

We also use a number of third parties to store and process data. These only process information on our behalf and may not use it for their own purposes.

Dissemination of personal data such as name and e-mail etc. will only happen if you consent to it. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with sufficient protection.

Insights and complaints

You have the right to be informed of which personal data we process about you in a common format (data portability). You can also object to the use of information at any time. You can also revoke your consent for information about you to be processed. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Inquiries about this can be made on tel: +45 70 231 233 or on email mail@kaika.dk

If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the option of contacting the Data Protection Authority.

If you no longer wish for us to process your personal data or for us to limit the processing of your personal data, you can also send us a request to this effect to the contact options above.

Publisher

The website is owned and published by KAIKA MUSIC, Egsagervej 14, DK-8230 Åbyh